Friends of Ysgol y Traeth are a long established group who raise money within the community to help support your child's time at Ysgol y Traeth. 

We have funded projects such as the Bicycle Shelter, subsidised transport costs for activities away from school site, sponsored additional learning materials to support the children in their education and provide entertainment such as the Year 6 Prom Party each year.

We are always looking for new volunteers and ideas, so please make contact with us and help us to help your child.

The current committee is:

Mrs Katie Price, Chairperson

Miss Gemma Jones, Vice Chair

Mrs Eve Williams, Treasurer

Mrs Jane Barratt, Secretary

We can be contacted by leaving a message in school or via our Facebook page here

Mae Cyfeillion Yr Ysgol yn grwp sydd wedi ei sefydlu ers blynyddoedd i gasglu arian yn y gymuned i gefnogi amser eich plentyn yn Ysgol Y Traeth.

Rydym wedi talu am brosiectau fel Cysgodfan Beicio, talu am glyudiant i weithgareddau oddi ar dir yr ysgol, noddi adnoddau Anghenion Dysgu Ychwanegol i gefnogi addysg y plant ac i ddarparu adloniant megis Prom bylnyddol Blwyddyn 6.

 

Rydym bob amser yn edrych am wirfoddolwyr a syniadau newydd, cysylltwch efo ni a helpwch ni i helpu eich plant.

 

Y pwyllgor presennol ydi:

Mrs Katie Price, Cadeirydd

Miss Gemma Jones, Is-gadeirydd

Mrs Eve Williams,Trysorydd

Mrs Jane Barratt, Ysgrifenyddes

Gallwch gysylltu efo ni trwy adael neges yn yr ysgol neu trwy dudalen Gweplyfr yr ysgol yma.