1/17
      CROESO I - WELCOME TO
              YSGOL Y TRAETH

Croeso i’n hysgol ni. Mae awyrgylch, ethos ac ansawdd dysgu yn holl bwysig i ni. Ceisiwn bopeth sydd orau mewn addysg gynradd.   

 

Welcome to our school.  The atmosphere, ethos and quality of learning is very important to us.  We strive for the best in primary education.

Pennaeth - Headteacher - Mrs Elin Wyn Jones
Siarter Iaith Gwynedd - Gwynedd Language Charter 

Hoffwn gymryd y cyfle yma i'ch croesawu i wefan Ysgol Y Traeth. Mae gan yr ysgol draddodiad hir fel sefydliad llwyddiannus, croesawus a hapus. Cynnigir addysg o'r ansawdd uchaf posibl yma, sydd yn adlewyrchu gofynion yr Awdurdod, y Llywodraeth, y gymdeithas a'r unigolyn.

 

II would like to take this opportunity to welcome you to the Ysgol Y Traeth website. The school has a long tradition of being a successful, caring and happy institution. It offers education of the highest standard possible that reflects the requirements of the Education Authority, the Welsh Government, society and the individual.

 

Gweledigaeth yr ysgol yw y bydd mwyafrif o'r disgyblion yn siarad Cymraeg yn hyderus gyda staff a chyfoedion mewn sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol erbyn gadael yr ysgol gynradd. Rydym yn ceisio sicrhau cynnydd yn nefnydd cymdeithasol y plant o'r Gymraeg yn yr ysgol, ar yr iard ac yn y gymuned.

 

The school's vision is that the majority of the pupils will speak Welsh confidently with staff and peers in formal and informal situations by the time they leave primary school. We aim to increase the use of Welsh socially in the school, on the yard and in the community.